Privacyverklaring

Opmaat financieel adviseurs respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:
Opmaat financieel adviseurs
telefoon: 0348-488 004
email: info@opmaatfinancieeladviseurs.nl
website: www.opmaatfinancieeladviseurs.nl
KVK: 64574601
AFM: 12043757

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;

 • Het adviseren en bemiddelen bij financiële producten en diensten zoals verzekeringen en hypotheken;
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

U bent verplicht gegevens te verstrekken indien de grondslag van het verstrekken van de gegevens wettelijk verplicht is of indien een contractuele verplichting ten grondslag ligt aan voorwaarden tot ten uitvoer kunnen brengen van een contract. Indien u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij de overeengekomen dienstverlening niet nakomen.

Het gebruik van de website www.opmaatfinancieeladviseurs.nl

Opmaat financieel adviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Opmaat financieel adviseurs van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. Ook kunt u onze nieuwsbrief ontvangen zonder dat u klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Dit zijn naast banken en verzekeraars ook makelaars, taxateurs en notarissen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist. Wij bewaren de gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Na beëindiging van de klantrelatie bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
   
 • Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
   
 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
   
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
   
 • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
   
 • Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
   
 • Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonlijke informatie omgaan, dan horen wij dat graag. Indien u er met ons niet uitkomt heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
het tijdstip en de duur van uw bezoek;
foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.